Kurs & Attføring

Våre tilbud er i hovedsak tilrettelagt for å ivareta arbeidssøkere via NAV, men vi betjener også privatpersoner og bedrifter som ønsker å få egne tilrettelagte tilbud. 


Tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS):

Et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer, tilpasset din kompetanse og dine utfordringer. Arbeidstreningen vil skje hos UNIKOM, eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra UNIKOM.

Varighet: Inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.
Les mer om tiltaket her:
https://www.nav.no/Arbeid/Arbeidsrettede+tiltak/Arbeidspraksis+skjermet

Tiltaket Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA):

Skal gi individuelt tilpasset opplæring og kvalifisering i et reelt bedriftsmiljø. Målet for tiltaket er formidling til ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning.
Som deltaker i Kvalifisering i UNIKOM er du midlertidig ansatt i bedriften med arbeidskontrakter som avspeiler tiltakets varighet.
Varighet: Inntil 2 år med mulighet for forlengelse dersom det er nødvendig for å oppnå fagbrev.

Les mer om tiltaket her:
https://www.nav.no/../Kvalifisering+i+arbeidsmarkedsbedrift

Tiltaket Tilrettelagt Arbeid:

Skal gi tilbud om individuelt tilrettelagt arbeid til personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt, og som anses å ha behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Som deltaker i tiltaket TA er du ansatt i UNIKOM, og mottar lønn. Du har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet.

Varighet: Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men formidling til ordinært arbeid skal vurderes jevnlig.

sveinbergstrom
SVEIN BERGSTRØM
Avdelingsleder kurs og attføring
svein.bergstrom@unikom.no
Tlf: 952 25 510