Etiske retningslinjer

1. GENERELT

Disse retningslinjene bygger på grunnprinsipper som ærlighet og respekt for andre mennesker med tanke på å fremme trivsel på arbeidsplassen. En virksomhet som Unikom er avhengig av tillit og et godt omdømme for å lykkes. Vi forventer at alle ansatte aktivt støtter opp om våre grunnverdier ved å opptre ansvarlig vis a vis kollegaer, brukere, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.

Unikom AS som arbeidsgiver og gjennom sine ledere, har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt slikt at den enkelte trives med å være på Unikom. Unikom AS vil at ansatte utfører sitt daglige arbeid i bevissthet om kravene som stilles til etikk og trivsel i virksomheten. Ledere har et særdeles ansvar som toneangivere for den standard organisasjonen tilstreber, og oppfølging av etisk atferd blant egne ansatte. Dersom det skjer brudd på lover og regler, har alle ansvar for å ta opp problemet med nærmeste overordnede slik at det kan korrigeres, og man unngår utvikling av uheldig sedvane og kultur. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

2. OMFANG OG ANSVAR

Retningslinjene for etikk og trivsel gjelder for samtlige av bedriftens ansatte – også ansatte i midlertidige stillinger

Som Unikom-ansatt er det ditt ansvar å sørge for at du ikke opptrer eller oppmuntrer andre til å opptre i strid med disse retningslinjene, selv om slike overtredelser i visse situasjoner kan synes å være i bedriftens interesse. Hvis du er i tvil om en bestemt handlemåte er juridisk eller etisk forsvarlig, bør du så vidt mulig søke råd på forhånd hos din overordnede.

Som leder i Unikom er det ditt ansvar å sørge for at alle ansatte gjør seg kjent med disse retningslinjene og å arbeide for og kontrollere at de etterleves.

3. HMS

Innsats for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet utgjør en integrert del av vår samlede virksomhet.

Alle Unikom-ansatte har medansvar for at arbeidet skjer under trygge forhold og på en måte som ivaretar og fremmer helse og trivsel hos enkeltmennesket og tar vare på miljøet.

4. LIKE MULIGHETER

Vår virksomhet baserer seg på en inkluderende bedriftskultur. Vi erkjenner og verdsetter at hver enkelt av oss representerer noe unikt og verdifullt og fortjener anerkjennelse for sine individuelle evner. Vi godtar ingen form for trakassering eller diskriminering på basis av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk tilhørighet, kulturbakgrunn, sosial gruppering, funksjonshemning, seksuell legning, ekteskapelig status, alder eller politisk holdning.

Vi vil sørge for like muligheter når det gjelder ansettelser, og behandle alle våre ansatte på en rettferdig måte.

5. ATFERD BASERT PÅ GJENSIDIG RESPEKT

Som Unikom-ansatt forventes det at du ivaretar dine arbeidsoppgaver og generelt opptrer korrekt overfor forretningsforbindelser, kollegaer og andre. Det innebærer også å være oppmerksom på og respektere andre kulturer og skikker.

Unikom aksepterer ingen former for trakassering, diskriminering eller annen atferd som av kollegaer eller forretningsforbindelser vil kunne oppfattes som truende eller nedverdigende.

6. RUSMIDLER

Unikom er en rusfri arbeidsplass. Det betyr at du ikke kan innta eller være påvirket av rusmidler så lenge du er på jobb for Unikom. Det kan imidlertid serveres/inntas begrensede mengder alkohol ved representasjon eller sosiale arrangementer i bedriftens regi.

7. INTERESSEKONFLIKTER OG INTEGRITET.

Unikoms ansatte må ikke søke å oppnå fordeler for seg selv (eller for familiemedlemmer) som er urettmessige eller på en måte som kan skade Unikoms interesser, uansett om slike handlinger vil kunne anses som straffbare eller ikke.

Du må ikke være delaktig i eller prøve å påvirke beslutninger under omstendigheter som kan medføre interessekonflikt eller mistanke om interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være personlig interesse – økonomisk eller på annen måte – i saken som behandles, enten direkte eller gjennom en tredjepart.

Unikom AS skal godkjenne biarbeidsgivere, verv eller oppdrag ansatte involverer seg i, som kan ha betydning for arbeidsforholdet.

8. FORTROLIGE OPPLYSNINGER.

Våre generelle prinsipper om åpenhet og innsyn må aldri være til hinder for forsvarlig sikring av opplysninger som kan være av verdi for vår virksomhet eller som omhandler personopplysninger om den enkelte ansatt eller bruker. Som et vilkår for ansettelse skal alle medarbeidere underskrive en erklæring om taushetsplikt med hensyn til slike opplysninger.

9. SIKRING AV EIENDELER OG ARKIVER

Alle ansatte og andre som representerer Unikom er ansvarlig for å sikre eiendeler og arkivmateriale som tilhører Unikom, våre kunder, brukere, leverandører og andre samarbeidspartnere. Alle slike verdier må håndteres med varsomhet og omtanke, og med særlig hensyn på å unngå verditap og misbruk. Utnyttelse av tid, materiell, økonomiske midler og eiendommer til formål uten direkte relevans for Unikoms virksomhet må ikke skje uten autorisasjon fra rette vedkommende. Det samme gjelder fjerning eller lån av Unikoms eiendeler.

10. Registrering og oppbevaring av opplysninger

Unikom ønsker å fremme åpenhet og nøyaktighet i alle bedriftens gjøremål, samtidig som hensynet til taushetsplikt og lignende bestemmelser ivaretas. Som Unikom-ansatt er det ditt ansvar å sørge for nødvendig dokumentasjon registreres på riktig måte på riktig sted.

11. KLAGER, UTTRYKK FOR BEKYMRING ELLER VARSLING

Fremsetting av en klage/varsling er en mulighet til å få satt fokus på kritikkverdige forhold som bør endres i bedriften, det kan være forhold som berører en selv direkte eller indirekte.

Årsaker kan f.eks. være: Brudd på regler, eller etiske normer, manglende taushetsplikt, mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, dårlig arbeids/kursmiljø, forhold som er fare for personers liv og helse, tyveri, psykososiale forhold, mangelfull opplæring, handlingsplan som ikke følges som avtalt, fysiske arbeidsforhold med mer.

12. KOMMUNIKASJON OG SVAR FRA PRESSEN OG ANDRE

Unikoms omdømme påvirkes i stor grad av vår evne til å kommunisere på en konsekvent og profesjonell måte med interne og eksterne aktører, inkludert mediene. Unikom skal alltid søke å fremstå med mest mulig åpenhet, og være ærlig og imøtekommende i sin omgang med ansatte, brukere, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnerer. For å sikre en enhetlig kommunikasjon med eksterne aktører bør generelle forespørsler om selskapet eller dets ansatte og alle henvendelser fra mediene henvises til bedriftens ledelse.